Politika zasebnosti

Z vašimi osebnimi podatki v družbi EMARK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. ravnamo profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno, skrbno in pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ki jo imamo zaradi razpolaganja z vašimi osebnimi podatki, zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije v zvezi z njihovo obdelavo. Pomembno je, da pred uporabo naših produktov preberete in razumete naše pogoje varstva osebnih podatkov, saj se šteje, da jih z uporabo naših produktov sprejemate.

1 UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov: družba EMARK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: EMARK d.o.o. ali upravljavec).
Naslov/sedež: Gorenjska cesta 20c, 1234 Mengeš.
Telefon: +386 1 564 1 407, e-pošta: info@emark.si.

2 POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Nad obdelavo vaših osebnih podatkov bdi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščena oseba na voljo osebno na sedežu družbe EMARK d.o.o., preko e-pošte info@emark.si ali na telefonski številki 01/564 1 407.

3 NAMENI IN PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje in/ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb), v najmanjšem potrebnem obsegu ter v trajanju, ki je potrebno za izvedbo namena. V nadaljevanju podajamo pojasnila v zvezi s pravnimi podlagami, ki se jih v družbi EMARK d.o.o. najpogosteje poslužujemo za obdelavo osebnih podatkov.

3.1 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI POVPRAŠEVANJA, SKLEPANJA IN IZVAJANJA POGODBE

EMARK d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke z namenom sklenitve pogodbe in zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za filtracijske in procesne oprema ali drugih storitev oziroma produktov. S tem namenom potekajo naslednje obdelave: identifikacija posameznika, obdelava povpraševanja, priprava ponudbe oziroma potrebne pogodbene dokumentacije, po potrebi z informativnim izračunom stroškov filtracije ali opreme za potencialne odjemalce, sklenitev nove pogodbe ali sprememba pogodbenega razmerja, dobava in obračun storitev ali blaga po pogodbi, izstavitev in poravnava računov (zaračunavanje produktov), spremljanje plačil in njihova izterjava, reševanje reklamacij in tehničnih težav, obveščanje kupcev o spremembah prodajnih pogojev in zakonodaje ter izvedba drugih dejanj, potrebnih za sklepanje ali izvajanje pogodbenega razmerja.  

Način pridobivanja podatkov

Podatke pridobivamo neposredno od vas, lahko pa tudi iz drugih virov, kot so nepremičninske agencije, izvajalci izgradnje objektov ali naprav, druge fizične osebe, ki zagotovijo vaše osebne podatke, javno dostopnih virov, drugih pristojnih oziroma pooblaščenih državnih organov ali institucij ter iz lastnih evidenc upravljavca in z njim povezanih družb, navedenih na spletni strani www.emark.si.

Cilj obdelave podatkov

Pomemben cilj obdelave vaših osebnih podatkov v okviru izvajanja pogodbenega odnosa z družbo EMARK d.o.o. je, da vam v vsakem trenutku lahko zagotavljamo kakovostne in pravočasne informacije, ki vključujejo seznanjanje s spremembami na izdelkih, informacije o zaznanih odstopanjih pri izdelkih, o zapadlih terjatvah zaradi neporavnanih obveznosti in druge informacije, ki so potrebne za kakovostno izvajanje pogodbenega odnosa v zadovoljstvo obeh pogodbenih strank. Ker želimo zagotavljati ustrezno sklenitev, izvajanje, spremljanje in/ali prekinitev vaše Pogodbe, obdelujemo podatke, ki so za to potrebni, predvsem: podatke o pogodbenem razmerju, ki so pridobljeni pred sklenitvijo pogodbe in v času izvajanja pogodbe (vaši identifikacijski podatki in kontaktni podatki; podatki o sklenitvi pogodbe oz. aneksa k pogodbi), davčna številka, številka TRR, podatki o odjemnem mestu, podatki o proizvodni napravi, števčna stanja in količinska poraba po obračunskih obdobjih, omejitveni pogoji, itd. Z namenom dokazovanja oddanega povpraševanja lahko hranimo tudi vaš klik, časovno dokazilo, dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka, s katero se identificira posameznikovo napravo).

V kolikor nam boste za potrebe pošiljanja pogodbene dokumentacije ali drugega obveščanja, vezanega na izvajanje pogodbenega odnosa, sporočili podatke tretje osebe in zahtevali, da se vročitev vrši na naslov te osebe, vam zagotavljamo, da bomo vašo zahtevo upoštevali. V primeru, da boste za namen komuniciranja pri izvajanju pogodbenega odnosa na pogodbeni dokumentaciji navedli telefonsko številko ali elektronski naslov tretje osebe, se šteje, da ste s tem podali svoje soglasje, da se oseba s temi kontaktnimi podatki lahko seznani z vašimi osebnimi podatki, ki se obdelujejo za namen izvajanja pogodbenega odnosa z vami, prav tako pa tudi, da se ti kontaktni podatki uporabijo za namen obveščanja po teh komunikacijskih kanalih. EMARK d.o.o. ne odgovarja za morebitno razkritje vaših osebnih podatkov ali zlorabo vaše identitete, ki bi nastala kot posledica vašega neustreznega varovanja osebnih podatkov oz. razkrivanja osebnih podatkov tretjim osebam. Svetujemo vam, da svoje osebne podatke varujete ter jih ne posredujete nepremišljeno drugim osebam, saj s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov, med katerimi so lahko tudi vaši identifikacijski podatki pri upravljavcu, prejemnikom podatkov omogočate, da jih razkrivajo dalje ali kako drugače zlorabijo, kar lahko v skrajnem primeru privede tudi do kraje vaše identitete.

EMARK d.o.o. na tej pravni podlagi obdeluje tudi osebne podatke posameznikov (identifikacijski in kontaktni podatki, status pri delodajalcu in podobno) na segmentu B2B (prodaja blaga in storitev med podjetji), ki so bodisi podpisniki, skrbniki ali operativni izvajalci pogodb, sklenjenih med upravljavcem in pogodbeno stranko.  

Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki, obdelani na podlagi sklepanja ali izvajanja pogodbe, se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do poteka zakonskih zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Če do sklenitve pogodbe ne pride, se podatki izbrišejo najkasneje v roku enega meseca od zadnje interakcije s posameznikom, razen če je posameznik s privolitvijo izrazil željo po prejemanju osebno prilagojenih ponudb. Izdane račune hranimo še 10 let po poteku leta, na katerega se posamezen račun nanaša.

3.2 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONA

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi veljavnih zakonov varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov, urejanja elektronskih komunikacij, obligacij, izvršb, davkov in drugih zakonov, ki zavezujejo upravljavca.

3.3 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, katerega obstoj in upravičenost temeljita na skrbni oceni, da vaši interesi in temeljne pravice pri obdelavi osebnih podatkov ne prevladujejo nad interesi upravljavca osebnih podatkov ter da lahko v času zbiranja osebnih podatkov razumno pričakujete njihovo obdelavo zgolj v okviru zadevnega namena. Skladno s to podlago izvajamo naslednje obdelave oziroma aktivnosti:

• Neposredno trženje je oblika komunikacije, s katero vam preko različnih kanalov pošiljamo raznovrstne informacije in ponudbe, vas občasno vabimo na dogodke in podobno. Za ta namen se obdelujejo osebni podatki, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti ali iz javno dostopnih virov. Takšno obdelavo podatkov lahko zavrnete že takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in kasneje ob vsakem sporočilu, na kar vas bomo jasno opozorili.
• Anketiranje izvajamo na način, da se s pomočjo prostovoljno izpolnjenih anket seznanimo z vašo uporabniško izkušnjo in s tem ugotavljamo zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami, na podlagi rezultatov pa si prizadevamo za nenehno izboljševanje naših storitev in vaše uporabniške izkušnje.
• Analize in raziskave izvajamo za potrebe trženjskih aktivnosti, načrtovanja poslovanja, prilagajanja in izboljševanja poslovnih procesov in produktov, uvajanja novih poslovnih modelov, raziskovanja trga, merjenja odzivov s trga, merjenja uspešnosti prodaje, analiz, ki vodijo v izboljšanje vaših uporabniških izkušenj, za uravnavanje poslovnih in kreditnih tveganj, optimizacije našega poslovanja in podobno.
• Optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o naših storitvah v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku samodejno zbiramo in shranjujemo informacije, ki vključujejo: vaš naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), datum/čas obiska, lahko pa tudi druge podatke glede na trenutno stanje tehnike. Zbrani podatki nam lahko služijo za analize in raziskave, ki jih izvajamo na podlagi zakonitega interesa, ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve ter bolj kakovostno izkušnjo za uporabnika). Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (»cookies«).
• Obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družb, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.emark.si), izvajamo zgolj zaradi izvajanja skupnih nalog in skupnega upravljanja.
• Preverjanje vaše plačilne sposobnosti lahko izvajamo na primer z uporabo aplikacije SISBON.
• Zagotavljanje neprekinjenega delovanja in varnosti omrežja in informacij, s čimer lahko preprečimo slučajne dogodke ali nezakonita in zlonamerna dejanja. To lahko vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih, s čimer želimo zagotoviti dostopnost, celovitost in zaupnost vaših osebnih podatkov.
• Preprečevanje oz. omejevanje potencialnih zlorab in goljufij.
• Snemanje telefonskih klicev lahko izvajamo zaradi zagotavljanja dokaza o poslovni komunikaciji (sklepanje in izvajanje pogodbe, reklamacije, ažuriranje podatkov in drugi zahtevki) na določenih številkah, o čemer ste klicatelji v primeru snemanja klica seznanjeni, posnetek pa se hrani do največ 6 mesecev. Daljše obdobje hrambe podatkov o klicih je dopustno, če so ti podatki predmet pravdnega, izvršilnega, kazenskega ali upravnega postopka.
• Izvajanje videonadzora izvajamo zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja, za varovanje podatkov in poslovne skrivnosti, za zagotavljanje varnosti službenih prostorov ter nadzora vstopa in izstopa v poslovne prostore.

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo vaše osebne podatke, pridobljene tekom izvajanja pogodbenega odnosa, in na podlagi drugih opisanih podlag v teh pogojih ter jih hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Podatke lahko do preteka zakonitega roka hrambe zaradi varnosti obdelujemo v psevdonomizirani in/ali agregirani obliki, po poteku roka hrambe pa v anonimizirani obliki.

3.4 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SOGLASJA (PRIVOLITVE)

Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi soglasja (privolitve), ki ste nam ga podali za točno določene namene. Takšno soglasje se lahko nanaša:

• na prijavo na eNovice, da bi bili lahko občasno obveščeni o novostih v naši ponudbi, o naših dosežkih na domačem in tujih trgih, o informacijah, za katere mislimo, da bi vas navdušile in bi jih želeli prejeti. V tem primeru bomo obdelovali vaš elektronski naslov ali telefonsko številko;
• na obveščanje o ponudbi produktov oz. pripravo ponudbe, prilagojene vašim uporabniškim navadam, ali na opravljanje drugih storitev, pripravljenih točno za vas oz. vaše podjetje, ki vam jih lahko posredujejo EMARK d.o.o. in z njim povezane družbe, naštete na www.emark.si. V tem primeru bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali sami ali so nastali v okviru našega zakonitega opravljanja dejavnosti;
• na sprejem marketinških piškotkov, katerih namen je prikazovanje oglasov, ki so prilagojeni vam in vašim preferencam, oz. preprečitev prikazovanja oglasov, ki vam niso zanimivi; • in podobna druga soglasja.

Soglasje lahko kadar koli prekličete oziroma spremenite. Preklic ali spremembo podanega soglasja je mogoče sporočiti pisno na elektronski naslov info@emark.si ali pisno na sedežu upravljavca. V kolikor pa ste podali katero izmed privolitev na spletni strani, lahko na spletni strani privolitev tudi prekličete. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, pri čemer bo upravljavec upošteval vaše zadnje soglasje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v veljavnem pogodbenem odnosu z nami. Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

4 POSAMEZNIKI, KATERIH OSEBNE PODATKE OBDELUJE EMARK D.O.O.

Na podlagi različnih pravnih temeljev obdelujemo osebne podatke različnih kategorij posameznikov:

• Sklenitelj (podpisnik) pogodbe;
• Naslovnik za prejemanje računov, v kolikor se razlikuje od podpisnika pogodbe;
• Lastnik ali solastnik podjetja;
• Uporabnik storitve na posameznem procesnem mestu;
• Posameznik, ki pokliče v klicni center;
• Posameznik, ki želi skleniti pogodbo, a do sklenitve pogodbe ne pride;
• Posameznik, ki je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov za določen namen;
• Posameznik, ki je sodeloval marketinški aktivnosti;
• Posameznik, uporabnik spletnih strani, spletnih portalov, ter spletnih aplikacij.

5 UPORABNIKI IN OBDELOVALCI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki vaših osebnih podatkov so: banke – v obsegu plačilnega prometa, Finančna uprava RS in druge nadzorne inštitucije pri – izvajanju nadzora, revizijske hiše, izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov, pristojna sodišča v postopkih reševanja sporov. Na podlagi veljavnih zakonov podatke izmenjujemo tudi z državnimi in drugimi pooblaščenimi organi. Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki zagotavljajo storitve, dogovorjene z medsebojnimi pogodbami, kot so na primer storitve za informacijsko podporo, storitev tiskanja in odpošiljanja dokumentov, vezanih na komunikacijo z odjemalci in prodajalci, storitve za civilno izterjavo dolgov, storitve prodaje in trženja. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k strogemu varstvu vseh vaših podatkov. Osebne podatke obdelujejo pri upravljavcu zaposlene osebe, pristojne za obdelavo na določenem delovnem področju, in v skladu z dodeljenimi pooblastili. Osebne podatke uporabljamo v matični družbi EMARK d.o.o. in vseh povezanih družbah navedenih na spletni strani www.emark.si.

6 SKUPNI UPRAVLJAVCI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Kadar boste sodelovali kot udeleženec v nagradni igri/kvizu ali kateri drugi aktivnosti (lahko tudi pilotni projekt), ki jo organizira ali soorganizira upravljavec skupaj s pogodbenim partnerjem, bosta oba, upravljavec in njegov poslovni partner (skupaj ''upravljavec''), obdelovala zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavca bosta pri tem zagotavljala, da bosta zbrane podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter da podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve, razen pogodbenim upravljavcem, ki za posameznega upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev. Upravljavca bosta zbrane osebne podatke obdelovala za namene izvedbe nagradne igre/kviza/druge podobne aktivnosti, za katere ste se prostovoljno odločili.

7 IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije ter jih praviloma ne iznašamo v tretje države. V kolikor bomo vaše osebne podatke prenesli v tretje države, bomo to storili po skrbnem pregledu pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, ki jih upošteva ta tretja država (zavezujoča pravila, kodeksi ravnanja, standardne pogodbene klavzule in podobni drugi mehanizmi). Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države bo upravljavec skladno z načelom odgovornosti izvedel s skrbnim premislekom in z vso potrebno skrbnostjo.

8 AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Naša družba posluje pretežno digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

9 VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med katerimi še posebej izpostavljamo sledeče:

• Pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, šteje kot del izvajanje te vaše pravice);
• Pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od družbe EMARK d.o.o. kot upravljavca zahtevati informacijo o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, pridobiti dostop do svojih osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabniki podatkov, obstoj pravic in informacija o možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
• Pravica, da vam zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če za to obstaja zakoniti interes;
• Pravica do popravka vam omogoča, da na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
• Pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, vam daje upravičenost, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
• Pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
• Pravica do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave vaših osebnih podatkov, v kolikor so bili ti podatki posredovani drugemu uporabniku, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor;
• Pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vključno s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas bi pri tem kakor koli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
• Pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate, upravljavec pa mora dokazati zakonite interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profila, v kolikor je to povezano s takšnim neposrednim trženjem, lahko ugovarjate, s čimer boste jasno in nedvoumno seznanjeni), razen v redkih primerih upravičenih izjem, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
• Pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite;
• Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadar koli začasno ali trajno prekličete podano privolitev. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica. Upravljavec bo informacije o ukrepih, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, sprejetih na vašo zahtevo, v skladu s členi 15 do 22 GDPR zagotovil brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec vas bo v takem primeru obvestil v enem mesecu po prejemu zahteve ter navedel razloge za zamudo. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, bo upravljavec informacije, kadar je mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če ne boste zahtevali drugače.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Pristojni državni organ za obravnavo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ti Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca so stalno dostopni na sedežu upravljavca, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na spletnih straneh www.emark.si, zadnjič posodobljeni 21. 6. 2021. Ob morebitnih spremembah pogojev bodo le-ti objavljeni na naših spletnih straneh.

EMARK d.o.o
Uprava družbe

Mengeš, 21. 6. 2021